Yolcu taşıma hatları kiraya verilecektir

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT
ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMASI HATLARI KİRALAMA İHALE İLANI

1-İhalenin Konusu: Konya Büyükşehir Belediyesi Altınekin İlçesi Oğuzeli Mah. – Şehirlerarası Otobüs Terminali Hattı (1 Araç), Altınekin İlçesi Oğuzeli Mah. – Karatay Kırsal Terminali Hattı (1 Araç), Selçuklu İlçesi Tepekent Mah.-Şehirlerarası Otobüs Terminali Hattı (5 Araç), Selçuklu İlçesi Tepekent Mah.- Karatay Kırsal Terminali Hattı (5 Araç),Y Hüyük İlçesi Göçeri Mah.- Karatay Kırsal Terminali Hattı (1 Araç) arasında gelir ve giderleri taşımacıya ait araç ile şartname ekinde belirtilen hat ve güzergâhlarda yolcu taşıma hizmeti yapılmasının ayrı ayrı olmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.
2Muhammen bedel ve Geçici Teminat: İhale konusu işlerin kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.
3-İhalenin Usulü, Yeri ve Zamanı:
3.1 İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.
3.2 İhale Yeri: Konya Büyükşehir Belediyesi Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Binasının 6. katındaki Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
4.3 İhale Tarihi: 11.02.2020, Salı günü
4.4 İhale Saati: 15.00
5-İhaleye girebilme şartları ve İhaleye katılamayacak olanlar:
5.1- İsteklilerde Aranan Şartlar :
Gerçek Kişiler;
5.2- 6 Ay süreyle ihalenin yapılacağı taşıma hattı başlangıç noktasının bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet etmek. Hat başlangıcının Karatay Kırsal Terminali ile Şehirlerarası Otobüs Terminali olması halinde şehir merkezinin bulunduğu (Meram – Karatay – Selçuklu) ilçelerde ikamet etmek.

    1. Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olmak ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmek.
    2. Türk Ceza Kanununun 80, 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179-3, 187, 188, 190, 191, 226, 227’nci maddelerinden ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunundan hüküm giymemiş olmak.

Tüzel Kişiler;

    1. Şirketin ana sözleşmesinde amaç ve konu bölümünde yolcu taşımasına ilişkin hüküm bulunmak.
    2. Konya Ticaret Odası veya Konya ilçelerinde bulunan ticaret / ticaret sanayi odalarına kayıtlı olmak.

6- İstenilen Belgeler :
a- Gerçek Kişiler;
6.1.-Dilekçe
6.2-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numaralı)
6.3-En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
6.4-Nüfus Müdürlüğü’nce düzenlenen “Tarihçeli yerleşim yeri bilgileri” raporu
6.5-Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce düzenlenen “vergi mükellefiyet kaydı”
6.6-Adli sicil kaydı
6.7-İmza beyannamesi
b- Tüzel Kişiler;
6.8-Dilekçe
6.9- Ticaret sicil gazetesi
6.10-İmza sirküleri
6.11-Ticaret Odası kayıt belgesi (ilgili yıl içinde alınmış)
c- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
d- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
e- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (teminat mektubu verilmesi halinde 2886 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olması, limit içi ve süresiz olması gerekmektedir)
7- İstenen belgelerin verileceği yer ve başvuru süresi ile şartnamenin temin edileceği yer:
7.1 İsteklilerin 11.02.2020 Salı günü saat 12:30’ a kadar istenen belgeleri, Belediye Sarayı 5. Kat No: 520 deki Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğümüz Bürosuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7.2- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Gelir Şube Müdürlüğü’ne bağlı gelir servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
8-İdarenin Yetkisi: İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte belediye encümeni tamamen serbesttir.
İlan olunur.

S/N Hat İsmi 10 İstiap haddi ve üzeri 10(on) Yıllık Toplam Kira Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Saati
1 Altınekin İlçesi Oğuzeli Mah. – Şehirlerarası Otobüs Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.00
2 Altınekin İlçesi Oğuzeli Mah. – Karatay Kırsal Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.05
3 Selçuklu İlçesi Tepekent Mah.- Şehirlerarası Otobüs Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.10
4 Selçuklu İlçesi Tepekent Mah.- Şehirlerarası Otobüs Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.15
5 Selçuklu İlçesi Tepekent Mah.- Şehirlerarası Otobüs Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.20
6 Selçuklu İlçesi Tepekent Mah.-Şehirlerarası Otobüs Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.25
7 Selçuklu İlçesi Tepekent Mah. Şehirlerarası Otobüs Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.30
8 Selçuklu İlçesi Tepekent Mah.- Karatay Kırsal Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.35
9 Selçuklu İlçesi Tepekent Mah. – Karatay Kırsal Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.40
10 Selçuklu İlçesi Tepekent Mah. – Karatay Kırsal Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.45
11 Selçuklu İlçesi Tepekent Mah. – Karatay Kırsal Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.50
12 Selçuklu İlçesi Tepekent Mah.- Karatay Kırsal Terminali Hattı 1 Adet Araç 15.000,00 TL + KDV 450,00 TL 15.55
13 Hüyük İlçesi Göçeri Mah. – Karatay Kırsal Terminali Hattı 1 Adet Araç 10.000,00 TL + KDV 300,00 TL 16.00

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir