Van Büyükşehir Belediyesi 40 adet tahsisli H plakalı otobüs hattını kiraya verecek

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRE BŞK.

 

İLAN


VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

Van Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 08.01.2020 tarih ve 9 nolu kararı ile Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek mevcut hatlarda/güzergahlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergahlarda 40 adet tahsisli H plakalı otobüs ruhsatlı araç hattının 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (p) bendi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi (f) bendi gereği hat kiraya verme yöntemi ile 10 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile mevcut hatlarda/güzergahlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergahlarda en az 17 oturan, 3 ayakta, 1 engelli, 1 sürücü koltuk kapasiteli, engelli yolcu taşınmasına uygun, tahsisli otobüs ruhsatlı araç hattı ihalesi yapılacaktır.

1.İŞİN ADI :Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek mevcut hatlarda/güzergahlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergahlarda 40 adet tahsisli H plakalı otobüs ruhsatlı araç hattının kiraya verilmesi.

2. NİTELİĞİ : Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek 40 adet tahsisli H plakalı otobüs hattı.
3. YERİ : Van ili şehir merkezi
4. MİKTARI : 43 mevcut hatlarda/güzergahlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergahlarda 1 (bir) H plaka kiraya verme bedeli 340.000,00 TL + KDV
5.ŞARTNAME VE EKLERİ
a) Alınacağı Yer : Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı , Ulaşım Dairesi Başkanlığı
b)Şartname Bedeli : 250,00.- (ikiyüzelli) TL.
6. İHALE TARİHİ : 26/02/2020 Çarşamba günü Saat 10.30’da
7. İHALE USULÜ : 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8. İHALE YERİ : Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Belediye Encümen Toplantı Salonu
9.İHALEYİ YAPACAK MAKAM : Van Büyükşehir Belediyesi Encümeni

İSTEKLİLERDEN ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:
1. Gerçek Kişiler İçin:
a. T.C. kimlik kartı fotokopisi.
b. Sürücüsü belgesinin fotokopisi en az D Sınıfı (Eski E Sınıfı)
c. Adli sicil kayıt belgesi.
d. Noter tasdikli imza sirküsü.
e. Tebligat için adres göstermesi, gerçek kişinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe.
2. Tüzel Kişiler İçin:
a. T.C. kimlik kartı fotokopisi. (şirket yetkilisinin)
b. Adli sicil kayıt belgesi. (şirket yetkilisinin)
c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.
d. Noter tasdikli imza sirküsü. (şirket yetkilisinin)
e. Şirket yetkilisinin yetki belgesi.
f. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, f ve g’deki esaslara göre temin edecekleri belge. (ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.)
g. Tebligat için adres göstermesi, şirketin adını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince (şirket yetkilisince) imzalanmış dilekçe.
3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır).
4. Şartnamede yazılı şartlara göre en az % 3 (10.200,00 TL) geçici teminatı vermesi (Nakit olarak yatırılacak geçici teminatlar Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Van Büyükşehir Belediyesi Halk Bankası hesabına yatırılacaktır).
5. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge.
6. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi.
7. Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi her gün mesai saatlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından 250,00 TL (ikiyüzelli TL) karşılığında alınabilir.
8. İhale üzerine kaldığında U.D.B.’ nın hazırlamış olduğu ihale şartnamesinde belirtilen aracı 30 (otuz) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.
9. İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Van Büyükşehir Belediyesi ile VASKİ’ye herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olacak).
10. Kiraya verilecek Hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale sonunda Kira bedeline KDV tutarı hesaplanarak eklenecektir.
11. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, ihalenin kazanılması durumunda ihale bedeli + KDV tutarı peşin yatırılacaktır.
12. İhaleyi alacak işletmecilerin araçları mevcut Özel Halk Otobüslerinin çalıştıkları aynı hatlarda/güzergahlarda ve UKOME Kurulunca belirlenen hatlarda/güzergahlarda dönüşümlü olarak çalışacaktır.
13. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 26/02/2020 Çarşamba günü saat 10:30’da Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli veya Noter Tasdikli Vekaletnameye Haiz Vekili bizzat ihalede bulunmak zorundadır.
14. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir.
15. İhale, istenilen evraklar ve geçici teminat mektubunu tam olarak veren istekliler arasında açık teklif yolu ile Encümen huzurunda yapacaktır.
16.Keyfiyet ilan olunur.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak

Haberi Oyla
[Oy Sayısı: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir