Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak isteyenlere çağrı

BATMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.
BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN

Yargı çevremize bağlı Ceza İnfaz kurumları ile Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak isteyenlerin www.batman.adalet.gov.tr adresinde bulunan ilanda belirtilen başvuru evraklarını hazırlayıp Batman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlanen duyurulur.

T.C.
BATMAN
ADLI YARGI ILK DERECE MAHKEMESI
ADALET KOMISYONU BASKANLIĞI

İ L A N

    Yargı çevremize baglı Ceza Infaz Kurumları ve Tutukevleri Izleme Kurulu üyeliklerinin 18/11/2020  tarihinde sona erecek olması nedeniyle Batman  Adli Yargı Ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca,  21/06/2001 tarihli ve 24439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4681 sayılı Ceza Infaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 3. maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar arasından yargı çevremize bağlı Ceza Infaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak üzere 5 Asil (Asil üyelerden en az 1’i kadınlardan seçilmek üzere), 3 Yedek üye seçimi yapılacaktır.

 İZLEME KURULU ÜYELERINDE ARANILACAK NİTELİKLER

İzleme Kuruluna Başkan ve üye seçilebilmek için 14/07/1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinin genel sartlar başlığı altında belirtilen;
1- Türk Vatandaşı olmak.
2- Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş  olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış  olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karsı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıstırma, edimin ifasına fesat karıstırma, suçtan kaynaklanan malvarlıgı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çagına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çagına gelmiş  ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıs yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmis olmak,
5- 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak, hususları ile bu şartlara ek olarak;

1- Ottuzbeş  yaşını doldurmus olmak.
2-Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri ve benzer alanlarda en az 4 yıllık yüksekögretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksekögretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında yada özel sektörde en az 10 yıl çalışmış bulunmak,
3- Kisisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış  olmak,
4- Herhangi bir siyasi partinin Merkez, Il veya Ilçe teskilatlarında görevli bulunmamak.

İZLEME KURULLARINA SEÇILEMEYECEK OLANLAR

1- Ceza Infaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar,
2- Görev yapacakları Ceza Infaz Kurumları veya Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler,
3- Görev yapacakları Ceza Infaz Kurumları ve Tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar.                  

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Basvuru Dilekçesi, (İlan Ekinde)
2- Diploma Örnegi,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- Adli Sicil Kaydı,
5- 2 Adet Vesikalık Fotograf,
6- Meslegi ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluslarında ya da özel sektörde en az 10 yıl çalıştığına dair belge, ((İlan Ekinde)
7- Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya teskilatlarında görevli bulunmadıgına dair dilekçe, (İlan Ekinde)
8- Izleme kuruluna seçilme sartlarına haiz olduguna dair dilekçe,(İlan Ekinde)
9- Hükümlü ve tutuklulardan birisinin isledigi suçtan kendileri veya ikinci derecede dahil hısımlarının zarar görmedigine iliskin beyanı,(İlan Ekinde)
10-Hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunmadıgına iliskin beyanı.(İlan Ekinde)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve aynı zamanda engeli bulunmayan Izleme Kurulunda görev almak isteyen adayların istenilen belgeler ile birlikte 01/09/2020 tarihinden 30/09/2020 günü mesai  bitimine kadar Batman  Adli Yargı Ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına BİZZAT başvurulması, başvuru tarihleri dışında ve bizzat başvuru yapmayanların başvurularının değerlendirilmeyeceği hususları  ilan olunur. 27/08/2020

Yahya ALICI 150185
Adalet Komisyonu Başkan V.
e-imzalıdır

Gerekli Dokümanları indirmek için linke tıklayınız :

DILEKÇE VE BEYANLAR
1- Basvuru Dilekçesi
2- Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya teskilatlarında görevli bulunmadıgına dair dilekçe
3- Izleme kuruluna seçilme sartlarına haiz olduguna dair dilekçe
4- Saglık Beyanı
5- Hükümlü ve tutuklulardan birisinin isledigi suçtan kendileri veya ikinci derecede dahil hısımlarının zarar görmedigine iliskin beyanı
6- Hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık iliskisi bulunmadığına iliskin beyanı

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here