Türkiye Yazma Eserler Kurumu 26 Uzman Yardımcısı Alacak

Yazma Eserler Kurumu; 26 Yazma Eser Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak. 2020

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
YAZMA ESER UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

I – ATAMA YAPILACAK KADROLARIN BULUNDUĞU YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADETİNE GÖRE DAĞILIMI

Yazma Eserler Kurumu; 26 Yazma Eser Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak. 2020

II – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 • Kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve
  edebiyatı, tarih, ilahiyat fakültesi, Bilim Tarihi, Arapça Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,
  İngilizce İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Sosyoloji, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili
  ve Edebiyatı Öğretmenliği bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş
  yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda doktora yapmış olmak,

 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

 • Son başvuru tarihi itibarıyla ÖSYM tarafından 2018 yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1,
  KPSSP-2, KPSSP-3, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-8 puan türlerinin birinden en az altmış (60) puan
  almış olmak.

 • Başkanlıkça ihtiyaç öncelikli dil olarak kararlaştırılan İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça dillerinden
  herhangi birinden KPDS-YDS’den (C) düzeyinde ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
  sınavlardan eşdeğer seviyede puan almış olmak,
  şartları aranır.

 • III – BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ
 • Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için Başkanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak
  başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin 30.01.2020-14.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlık Personel
  ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

 • a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
  b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,
  c) KPDS-YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer seviyede
  puan almış olanların sonuç belgesi aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,
  d) İki adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm),
  e) Adayın özgeçmişi.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları
  yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
  uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ancak
  posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması
  gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

 • IV – SINAV İŞLEMLERİ:
  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yazma Eser Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, önce yazılı sonra sözlü olmak
  üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

 • Yazılı Sınav
 • Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak ilan olunan kadro sayısının
  en fazla yirmi katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) çağrılır. Giriş sınavına ilişkin bilgiler Başkanlığın
  internet sitesinde, (www.yek.gov.tr) yazılı sınavdan en az on gün önce ilan edilir.
 • Her adaya Kurul üyelerince ayrı ayrı yüz puan üzerinden not verilir. Son değerlendirme notu, her bir aday için
  Kurulca verilen notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
 • Yazılı Sınav geçer notu en az yetmiş olup,
  a) 07.03.2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yazma Eser Uzmanı Yönetmeliğinin 14 üncü
  maddenin üçüncü fıkrasının birinci bendinde yer alan gruptaki adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, aynı
  maddenin aynı fıkrası ve aynı bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan konular yüzde elli üzerinden; (4)
  numaralı alt bendinde yer alan konu yüzde elli üzerinden hesaplanır.

 • Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden on iş günü içinde Başkanın onayına sunulur.
  Liste Başkanlık binasında asılmak ve Bakanlığın veya Başkanlığın internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
  İlgililer, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca
  otuz gün içinde sonuçlandırılır. Sınav sonucu, sözlü sınava girecek tüm adaylara yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavı
  kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

 • Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen
  kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı
  da sözlü sınava çağrılır.

 • Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep
  hak teşkil etmez.

 • Sınavın yazılı aşaması, 14.03.2020 Cumartesi günü Başkanlığımızca (www.yek.gov.tr) internet adresinde ilan
  edilecek İstanbul ilindeki bir veya birden fazla merkezde ilan edilecek saatte yapılacaktır.

 • Yazılı sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi’ni Başkanlığımız internet sitesinden (www.yek.gov.tr)
  alabileceklerdir.
 • Yazma Eser Uzman Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre yazılı sınavı ise çoktan seçmeli test veya klasik sınav
  şeklinde yapılacaktır.
 • Sınavda hatalı soru çıkması durumunda hatalı soru iptal edilip, adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme
  100 puan üzerinden yapılacaktır.
  Yazılı sınav ve konuları
  Yazılı sınav konularının ağırlıklı puanları yüzde(%) olarak aşağıda belirtilmiştir.

 • 1) Yazma ve eski basma eserlerin kataloglanması, sınıflanması, dijitalleştirilmesi, hizmete sunulması ve benzeri
  kütüphanecilik meslek bilgisi, (%15)
  2) Kitap ve kütüphanecilik tarihi, hat, tezhip, minyatür ve benzeri geleneksel Türk el sanatları, Fen ve Sosyal İlimler
  alanlarında eser vermiş ünlü müellifler ve eserleri, (% 15)
  3) Bu fıkrada belirtilen alanlardaki eserlerin diline ve içeriğine vukufiyet derecesi, (%20)
  4) Yazma ve eski basma eserlerde Osmanlı Türkçesi, Arapça ya da Farsça, transkripsiyon veya çevirisi, (%50)
  Konularından oluşur.
  Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
 • Yazılı sınav sonuçları, (www.yek.gov.tr) Başkanlık internet sitesinden duyurulur.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve
  saat yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.
  Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi
  Sözlü sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre
  yapılır.
  Buna göre sözlü sınav adayların;
  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50)
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10)
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10)
  d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)
  3
  e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10)
  f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10)
  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
  Adaylar, ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan
  üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
  puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
  Giriş sınavı başarı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi
 • Giriş sınavı başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur.
 • Giriş sınavı sonuçları, komisyonca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya
  konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısı
  kadar aday ise yedek olarak tespit edilir.
 • İhtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirlenmiş ise bu belirleme göz önünde bulundurulmak
  suretiyle asıl ve yedek listeler oluşturulur.
 • Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek
  olan adaya; yazılı puanların da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
 • Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay süreyle geçerli
  olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
 • Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için
  müktesep hak teşkil etmez.
 • Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış
  kabul edilir.
 • Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı,
  pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
  Sınav sonucunun duyurulması ve itiraz
 • Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında duyurulur. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara
  sınav sonucu yazılı olarak bildirilir.
 • Sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edilebilir.
  İtirazlar, Sınav Kurulunca en fazla on gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
 • Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük
  dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavını sonuçlarının ilanını izleyen altı ay içinde talepleri
  halinde ilgililere iade edilir.
 • Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) gün
  içinde yazılı olarak Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, sınav ve
  değerlendirme komisyonunca en fazla 30 (otuz) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav
  sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
  Başkanlığına ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 • Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye Yazma Eserler
  Kurumu Başkanlığı Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
  Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
  Konularından oluşur.

ALIM ÖZELLİKLERİ: En az dört yıllık lisans eğitimi veren kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, tarih, ilahiyat fakültesi, Bilim Tarihi, Arapça Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda doktora yapmış olmak


 • VI – İLETİŞİM
  Yazışma adresi: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:1 Fatih/İstanbul
  e-mail : ikdh@yek.gov.tr
  Telefon : (0212) 514 46 36
  Fax : (0212) 514 46 37
Haberi Oyla
[Oy Sayısı: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir