TÜBİTAK 2 PERSONEL ALACAK

0
1215

KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ


İlan No: TBTK.MAM.KTE.2020-1

Başvuru Tarihi: 20 ŞUBAT 2020- 12 MART 2020


1- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2020-1.01
AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Kimyasal Teknoloji Enstitüsünde yürütülmekte olan projelerde; özellikli kimyasal
malzemelerin üretim proseslerinin geliştirilmesi ve pilot ölçekte üretim çalışmaları
konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.


İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ


1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kimya
Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
1.2.2- Kimyasal prosesler konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
1.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Kimya ve Süreç Mühendisliği konularında yüksek lisans veya doktora
derecesine sahip olmak.
 Adsorban ve/veya Katalizör sentezi ve karakterizasyonu konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 Kimyasalların MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) formlarını hazırlama
konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Kimyasal proses ekipmanlarının tasarım ve seçiminde tecrübe sahibi
olmak.
 Korozyon oluşumu gibi malzeme kalitesini olumsuz etkileyebilecek
durumları engelleyici malzeme seçimini yapabilecek bilgi ve tecrübeye
sahip olmak.
 Proses ekipmanlarının alımı ile ilgili teknik şartnameleri hazırlama
konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Proses koşullarına göre kullanılması gereken vana ve ölçüm
ekipmanlarının seçimlerini yapabilmek.
 Proses Akış Diyagramlarını (PFD), Borulama ve Enstrumantasyon
Diyagramlarını (P&ID), ekipman bilgi föylerini hazırlama ve değerlendirme
konularında tecrübe sahibi olmak.
 Fizibilite raporlarının hazırlanmasında deneyim sahibi olmak.
 Tekno-Ekonomik analizler için gerekli yaşam çevrim maliyet
hesaplamalarını yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak.
 ASPEN HYSYS, ANSYS Fluent, ANSYS Structural, CFD Post, CHEMCAD
gibi yazılımlar konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmek.
 MS Office Uygulamalarını kullanabilmek.
 Araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.
 Analiz sonuçları ve performans değerlendirmelerine dayanarak ürün
karşılaştırmalarını yapabilmek.
 Stok yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Temel laboratuvar ekipmanlarını kullanabilmek.
 Üretim performansını izlemek, terminlere uyum sürelerini izlemek ve
raporlamasını yapabilmek.
 Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim
kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip
olmak, yeniliklere açık olmak.
 Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.


2- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2020-1.02


AR-GE Personeli (Teknisyen) pozisyonu için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kimyasal Teknoloji Enstitüsünde yürütülmekte olan projelerde; özellikli kimyasal
malzemelerin üretim proseslerinin geliştirilmesi ve pilot ölçekte üretim çalışmaları
konusunda görevlendirilmek üzere Teknisyen istihdam edilecektir.


İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ


2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Kimya, Kimya
ve Kimyasal İşleme Teknolojileri veya Kimya Teknolojisi bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.
2.2.2- Kimyasal prosesler konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
2.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
 Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmek.
 MS Office Uygulamalarını kullanabilmek.
 Araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.
 Analiz sonuçları ve performans değerlendirmelerine dayanarak ürün
karşılaştırmalarını yapabilmek.
 Stok yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Temel laboratuvar ekipmanlarını kullanabilmek.
 Üretim performansını izlemek, terminlere uyum sürelerini izlemek ve
raporlamasını yapabilmek.
 Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim
kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip
olmak, yeniliklere açık olmak.
 Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.
 Kocaeli/Gebze’de ikamet etmek / edebilmek.


ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR


a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya muaf olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.


i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı/15 + 10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının
%20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not
ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki
Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme
dönüştürülecektir).
Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi
ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-
öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup
da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
f) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için alanında doktora mezunu olanlardan,
“Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak
olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not
ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının
%40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek
lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not
ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
g) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların
birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda
herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az
mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu
geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki
tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın
“Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler
dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan
muaf tutulacaktır.
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış
olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce
yeterlilik koşulları aranmaz.
AR-GE Personeli (Teknisyen) pozisyonu için İngilizce koşulu aranmamaktadır.
h) AR-GE Personeli (Teknisyen) pozisyonu için başarı puanı aşağıdaki gibi
hesaplanacaktır.

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir. İlanlarda belirtilen alanlarda çalışılan gün sayısını ifade etmektedir. 5 yıldan sonrası hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

İlanlarda belirtilen alanlarda sertifika sahibi olmak aday puanına 1 puanlık katkı sağlar. Birden fazla sertifika hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) ve üzeri olan sertifikalar dikkate alınacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.mam.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm
evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla
yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 12/03/2020 tarihi saat 17.00’ye kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada
alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora
mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine
göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel
sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı
alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için lisans öğrenimini yurt dışında
tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi,
Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar
ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
bölümünün (h) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada
alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla
aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre
değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen
belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz
sayılacaktır.
 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet
çıktısı), (Sadece Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için)
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı), (Sadece Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için)
 Ön lisans, Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi)
 YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 Ön lisans, Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili
olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu
gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı), (Sadece Ar-Ge Personeli (Araştırmacı)
pozisyonu için)
 Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet
Dökümü,
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
 Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).


NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecektir.


İletişim Bilgileri:
Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ
E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: 0262 677 21 72
0262 677 21 74

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here