Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları Hakkında Duyuru

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ  MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden


SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır.
Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları,
Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.
2020/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 19-20 Aralık 2020
İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 01.09.2020 – 05.10.2020
Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 19.10.2020 – 23.11.2020
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 05.10.2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.
▪ İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecektir.
▪ Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.
Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,
2) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
3) Kanunun 4’ncü maddesindeki genel ve 5’nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45’nci madde ve 48’nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI
19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

Finansal Muhasebe,
▪ Finansal Tablolar ve Analizi,
▪ Maliyet Muhasebesi,
▪ Muhasebe Denetimi,
▪ Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
▪ Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve BAĞ-KUR Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
▪ Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
▪ Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır.
2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarından başarılı olan adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
▪ Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
▪ Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanun’un 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
▪ Nüfus cüzdanı fotokopisi,
▪ Mezun Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda tarafından yapılacak olan barkotlu mezun belgesi) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.
▪ Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
▪ Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
▪ Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
▪ Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi,
(Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)
▪ Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
▪ (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),
1) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
2) Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi; bağımlı çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,
3) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,
4) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

5) Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 170,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.190,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 1.360,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.
Banka bilgileri;
▪ İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,
▪ Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmî Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ
Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır).
Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.
1) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.
3) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.
4) Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
7) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
8) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
İlan olunur.

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here