Samsun Büyükşehir Belediyesi (c) plaka tahsisi ihalesi yapacaktır

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2020 tarih, 166 sayılı kararı ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 12.05.2020 tarih ve 2020/4-22 sayılı gereği; Samsun İli Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza,Kavak, Ladik, Terme, Vezirköprü ve Yakakent İlçelerine, aşağıdaki tabloda Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri yazılı olan Servis Aracı (C) plaka tahsisi ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 2. İhale Şartnameleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü Merkez veznesine 100,00 (Yüz) TL. yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Güzeldere Mahallesi, Irmak Caddesi, Makine İkmal ve Bakım Onarım Dairesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

 3. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

 1. Söz konusu C Plakaların tahsis ihalesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümeni Aşağıdaki tabloda yazılı olan tarih ve saatlerde toplanacaktır. İhaleler Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle hizalarında yazılı olan tarih ve saatlerde yapılacaktır. (İhaleler söz konusu tarihlerde Saat 10.30’ da başlayacak olup, tüm araçların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir)

-1- ALAÇAM İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

10

14.830,05 TL

444,90 TL

18.08.2020 – SALI

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

30

9.268,78 TL

278,06 TL

-2- ASARCIK İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

8

11.415,03 TL

342,45 TL

19.08.2020 – ÇARŞAMBA

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

22

7.134,39 TL

214,03 TL

-3- AYVACIK İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

8

9.415,03 TL

282,45 TL.

20.08.2020 – PERŞEMBE

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

22

5.634,39 TL

169,03 TL.

-4- BAFRA İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

21

14.915,03 TL

447,45 TL

21.08.2020 – CUMA

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

64

8.634,39 TL

259,03 TL

-5-ÇARŞAMBA İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

15

11.415,03 TL

342,45 TL

25.08.2020-SALI

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

45

7.134,39 TL

214,03 TL

-6- HAVZA İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

15

13.915,03 TL

417,45 TL

26.08.2020 – ÇARŞAMBA

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

45

8.884,39 TL

266,53 TL

-7- KAVAK İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

6

14.830,05 TL

444,90 TL

27.08.2020 – PERŞEMBE

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

19

9.268,78 TL

278,06 TL

-8-LADİK İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

10

14.830,05 TL

444,90 TL

28.08.2020 – CUMA

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

30

9.268,78 TL

278,06 TL

-9- TERME İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

10

11.165,03 TL

334,95 TL

01.09.2020 – SALI

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

30

7.134,39 TL

214,03 TL

-10- VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

50

8.415,03 TL

252,45 TL

02.09.2020- ÇARŞAMBA

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

75

5.634,39 TL

169,03 TL

03.09.2020 PERŞEMBE

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

75

5.634,39 TL

169,03 TL

04.09.2020- CUMA

SAAT : 10.30

-11- YAKAKENT İLÇESİ

CİNSİ

ARAÇ SAYISI

MUHAMMEN BEDELLERİ
(KDV. HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

İHALE TARİHLERİ

İHALE SAATLERİ

OTOBÜS

4

14.830,05 TL

444,90 TL

08.09.2020- SALI

SAAT : 10.30

MİNİBÜS

11

9.268,78 TL

278,06 TL

 1. İhalede artırım (yarışma) yukarıda yazılı olan bedeller üzerinden yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
İstekli Gerçek Kişi ise;

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Katılımcı ihale esnasında nüfus kâğıdını yanında bulunduracaktır.)

 2. İhale başvuru tarihi itibari ile en az 1 yıldır C plaka tahsisi için başvuruda bulunulan ilçede ikamet ediyor olduğuna dair Nüfus İdarelerinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”,

 3. Türkiye’de tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

 1. İmza Sirküleri (Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri),

 2. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, talepli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 3. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair resmi nitelikli belge (İhale tarihinden en fazla 15 gün önce Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminden alınmış olması),

 4. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair resmi nitelikli belge (Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığında tanzim edilecektir.)

 5. Adli sicil kaydı belgesi, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 sayılı maddeleri; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesi ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “mesleki saygınlık” hallerinden sabıka kaydının bulunmaması)

 6. İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

 7. Geçici teminatın verildiğini gösteren makbuz (Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir; 2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.),

 8. İhale Şartnamesi ile güncel olan Servis Araçları Yönetmeliğini okuyup aynen kabul ettiğine dair taahhütname,(Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir)

 1. İsteklinin ihale sonucunda Servis Aracı (C) plakası edinmesi durumunda ilgili meslek odasına kayıt olacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

İstekli Tüzel Kişi ise;

 1. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

 2. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

 3. Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

 4. İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

 5. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair resmi nitelikli belge (İhale tarihinden en fazla 15 gün önce Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminden alınmış olması),

 6. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair resmi nitelikli belge (Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığında tanzim edilecektir.)

 7. Geçici teminatın verildiğini gösteren makbuz (Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir; 2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.),

 8. İhale Şartnamesi ile güncel olan Servis Araçları Yönetmeliğini okuyup aynen kabul ettiğine dair taahhütname,(Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir)

Ortak girişim ise:
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi,
7- Teklifler şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelden az olmamak üzere KDV hariç olduğu
belirtilerek verilecektir.
İhale İsteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.
İstekliler isterlerse, ihale evraklarını ve yazılı tekliflerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı(Encümen Kalemi)’na da verebileceklerdir.
İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrasında belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.
Ayrıca istekliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler mazeret kabul edilmez.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

İCRA İLANLARINI FACEBOOK’TAN TAKİP EDİN.

 

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here