Kütüphane malzemesi satın alınacaktır

0
2
ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜGÜ

icra ve ihale ilanları

ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTÜPHANE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Zenginleştirilmiş Kütüphane Kurulumu ve Donatım Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/477906
1-İdarenin
a) Adresi : Murat Paşa Mahallesi Merkez Yönetim Caddesi Eski Valilik Binası Kat 4 25100 Yakutiye / ERZURUM ERZURUM MERKEZ/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422344800 – 4422351032
c) Elektronik Posta Adresi : insaatemlak25@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aziziye Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu (70 m²) , Kopal İMKB Ortaokulu (80 m²), Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu (72 m²) , Yıldızkent İMKB Anadolu (90 m²) Z-Kütüphane Kurulumu ve Donatım Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Aziziye Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu (70 m²) Karaçoban Kopal İMKB Ortaokulu (80 m²) Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu (72 m²) Palandöken Yıldızkent İMKB Anadolu (90 m²)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Zenginleştirilmiş Kütüphaneler 40 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Murat Paşa Mahallesi Merkez Yönetim Caddesi Eski Valilik Binası Kat 4 25100 Yakutiye / ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 23.10.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Standarda ilişkin belgeler:
Z-Kütüphane zemininin tamamı ftalat içermeyen PVC yer kaplaması ile kaplanacaktır. Yüklenici, üretici/distribütör firmadan alınan PVC’nin teknik özelliklerini içeren bir belge ile PVC Analiz Raporunu ve VOC Emülsiyon Test Sertifikasını Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ihale esnasında teslim edecektir. Birer örneğini de işin yapımı esnasında ilgili okul müdürlüğüne elden verecektir. İki yıllık süre içerisinde herhangi bir problem yaşanması durumunda, PVC’nin teknik özelliklerini içeren belge, analiz raporu ve sertifika değerlerine uygun PVC ile ücretsiz olarak değiştirilmesi yüklenici firma tarafından (15) gün içerisinde gerçekleştirilecektir

6.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Murat Paşa Mahallesi Merkez Yönetim Caddesi Eski Valilik Binası Kat 4 25100 Yakutiye / ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın Yayın Kurumu