Kargir dükkan ve çay bahçesi kiraya verilecektir

0
9
DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

icra ve ihale ilanları

DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

Sıra Dosya No İli İlçesi

Mahallesi /

Köyü

Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel

Alanı

(m²)

Hissesi

Muhammen Aylık /

Yıllık Bedel (TL)

Geçici Teminat (%3) ve

İhale İştirak Teminatı (%20)

İhale Tarihi İhale Saati
1 471010057000 Mardin Artuklu Teker Kargir Dükkan Kargir Dükkan 378 6 23,95 Tam 230,00 TL/AYLIK 634,80 TL 31.05.2019 10:00
2 472010028000 Mardin Artuklu Savurkapı Cami ve Arsası Çay Bahçesi ve W.C. 158 2 Tam 750,00 TL/AYLIK 2.070,00 TL 31.05.2019 10:00

Yeri, özellikleri, muhammen kira bedelleri ve teminat miktarları yukarıda belirtilen vakıf gayrimenkuller 2886 sayılı Yasanın 45. vd. maddeleri gereğince açık teklif usulü ihale suretiyle sözleşme tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK’ ca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır.

1-) İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olan kişilerle sözleşme yapılmayacaktır.

2-) Taşınmazların ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacaktır.

3-) İhaleye iştirak etmek isteyen isteklinin Nüfus Cüzdanı suretinin aslı veya noter tastikli sureti, ikametgah ilmuhaberinin aslı veya noter tastikli sureti.

4-) Şirketlerde, şirketle ilgili en son yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi, teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti)

5-) Geçici ve İhale iştirak teminatının (süresiz limit dahili) Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T. Vakıflar Bankası nezdindeki TR490001500158007286695126 nolu hesabına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuz.

6-) İhaleye ortak girişim olarak iştirak edeceklerin noter onaylı ortaklık beyannamesi.

7-) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.(İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını mesai saatleri arasında İnönü Caddesi No:45 DİYARBAKIR adresinde bulunan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Emlak ve Yatırım Servisinde görebilirler ve 100,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olan istekliler ihale dökümanını en geç 30.05.2019 tarihi mesai bitimine kadar satın almak zorundadırlar.İhale günü yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

😎 İhaleye teklif verecek olanların, ihale ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Servisinde görülebilir.

9- ) İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

10-) İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.

11-) Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

12-) Kiracı, taşınmazı idaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

13-) Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

14-) Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır. (Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

15-) İhalede oluşacak bedel 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olacaktır. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. İhale ile ilgili bilgiler www.vgm.gov.tr. adresinden görülebilir.

16-) İhale ile ilgili her türlü ilan vs. giderlerin tümü ihale üzerinde kalan istekliye aittir.
İhale ile ilgili bilgiler vgm.gov.tr internet adresinde ve 0 412 224 01 60 Dahili: 7301 nolu telefondan bilgi edinilebilir.

İLAN OLUNUR.

Basın Yayın Kurumu