Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır

UNVANI ADET KPSS PUAN TÜRÜ AÇIKLAMALAR
Büro Personeli (Ortaöğretim) 1 KPSS P94 – Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak
– Bilişim alanında belgelendirmek koşuluyla en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
Büro Personeli (Ön lisans) 1 KPSS P93 – Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– Bilişim alanında en az 2 (iki) yıl belgelendirilebilir iş tecrübesine sahip olmak.
Büro Personeli (Lisans) 2 KPSS P3 – Bilgi İşlemi lisans, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar-Enformatik, Enformatik, Enformatik ve Enformasyon Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak.
– Bilişim alanında en az 2 (iki) yıl belgelendirilebilir iş tecrübesine sahip olmak.
Mühendis 1 KPSS P3 -Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, , Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Ağ (Network) cihazlarının yönetimi ile kablosuz ağ (network) cihazlarının kurulumu ve yönetimi ile Web programlamacısı sertifikasına sahip olmak.
-Veri tabanı yönetimi alanında bilgi sahibi olduğunu belgelendirmek – Veri tabanı yöneticisi olarak
belgelendirmek koşuluyla en az 3 (Üç) yıl çalışmış olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 – Belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5 – Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek
taraflı feshetmemiş olmak,
6 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
7 – Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul
edilmeyecektir,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Adaylar ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi resmi internet sayfası
www.istiklal.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi
Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
1 – Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2 – Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
3 – Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve
Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin
asılları değerlendirilecektir.
4 – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
5 – 1 adet vesikalık fotoğraf.
6- SGK Prim Dökümü ve İş Deneyim Belgesi, Sertifika, Katılım Belgesi, Eğitim Belgesi
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları www.istiklal.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuru
yapmayan ya da başvuru yapmasına rağmen göreve başlamayanların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.istikal.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istiklal.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Başvuru Adresi: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü, İsmetpaşa Mah. Emniyet Cad. Bahçelievler Yerleşkesi 46100
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Santral: +90(344)300-4990

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir