Hacettepe Üniversitesi’ne ait 39 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecektir

0
4
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

icra ve ihale ilanları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

SIRA
NO

KOD

YERLEŞKE
YERİ

ADA/
PARSEL

KİRA
SÜRESİ
(YIL)

KULLANIM YERİ

KULLANIM
AMACI/ ALANI (m²)

TAHMİNİ KİRA
BEDELİ (YILLIK) TL

GEÇİCİ TEMİNAT
(%3)

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

1

115

Sıhhiye

5881/6

1

Tıp Fak.Bina Üzeri

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

09:10

2

115-1

Sıhhiye

5881/2

1

Kütüphane Binası Üstü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

09:20

3

115-2

Sıhhiye

5881/8

1

1 Nolu otopark içi

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

09:30

4

116

Sıhhiye

332/3

1

332 Ada 3 Parsel Park içi

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

09:40

5

238-2

Beytepe

28330/30

1

Nizamiye Giriş

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

09:50

6

222-1

Beytepe

28330/36

1

Ormanlık Arazi

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

10:00

7

222-2

Beytepe

28330/37

1

Ormanlık Arazi

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

10:10

8

226

Beytepe

28330/45

1

Rektörlük Bin. Çat.

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

10:20

9

231

Beytepe

28335/1

1

Öğr.Kafeteryası Üstü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

10:30

10

243

Beytepe

28335/1

1

Edebiyat Fak.Binası Üstü.

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

10:40

11

243-1

Beytepe

28335/1

1

Y-1 Blok Yer Bilimleri Uyg. Ve Arş. M.

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

10:50

12

243-2

Beytepe

28335/1

1

Personel kafeteryası üzeri

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

11:00

13

243-3

Beytepe

28338/1

1

Erkek öğrenci yurdu

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

11:10

14

243-4

Beytepe

28342/1

1

Makine Mühendisliği Bölümü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

11:20

15

238-1

Beytepe

28331/1

1

Beyaz Ev Tenis Kortları

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

11:30

16

108

Sıhhiye

332/3

1

H.Ü.Parkı içi (332 ada 3 par.)

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

11:40

17

108-1

Sıhhiye

5881/6

1

Tıp Fakültesi Binası Üstü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

11:50

18

108-2

Sıhhiye

5881/2

1

Kütüphane Binası Üstü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

12:00

19

115-4

Sıhhiye

5881/8

1

1 Nolu otopark içi

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

12:10

20

209

Beytepe

28335/1

1

Öğrenci Kaf.Binası üstü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

12:20

21

227

Beytepe

28330/45

1

Rektörlük Bin. Çat.

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

12:30

22

237

Beytepe

28330/45

1

Merkez Kafeterya Binası Çatısı Üstü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

13:40

23

237-1

Beytepe

28335/1

1

B-13 Blok Edebiyat Fakültesi binası üstü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

13:50

24

237-2

Beytepe

28335/1

1

Y-2 Blok Yer Bilimleri Uyg. Ve Arş. M.

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

14:00

25

227-1

Beytepe

28330/36

1

Ormanlık Arazi

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

14:10

26

227-2

Beytepe

28330/37

1

Ormanlık Arazi

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

14:20

27

237-4

Beytepe

28338/1

1

Erkek öğrenci yurdu

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

14:30

28

237-5

Beytepe

28342/1

1

Makine Mühendisliği

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

14:40

29

238

Beytepe

28331/1

1

Beyaz Ev Tenis Kortları

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

14:50

30

109

Sıhhiye

5881/6

1

Tıp Fakültesi binası üstü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

15:00

31

109-1

Sıhhiye

5881/8

1

1 Nolu otopark içi

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

15:10

32

109-2

Sıhhiye

5881/2

1

Kütüphane Binası Üstü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

15:20

33

109-4

Sıhhiye

5882/11

1

Konuk evi içi depo

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

15:30

34

215

Beytepe

28335/1

1

Öğrt.Üyeleri Kafeteryası Üstü

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

15:40

35

229

Beytepe

28330/45

1

Rektörlük Binası Çatısı

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

15:50

36

229-1

Beytepe

28335/1

1

B-13 Blok Edebiyat Fakültesi binası

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

16:00

37

229-2

Beytepe

28342/1

1

Makine Mühendisliği binası

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

16:10

38

229-3

Beytepe

28330/36

1

Ormanlık Arazi

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

16:20

39

229-4

Beytepe

28330/30

1

Angora Bulvarı Nizamiye Giriş

Baz İstasyonu

96.000,00

2.880,00

30.07.2019

16:30

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odasında 30/07/2019 Salı günü toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya beher dosyayı 100,00 TL karşılığında temin edebilirler
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
1- Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için)
2- Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir)
3- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge)
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’na veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4- İmza sirküleri vermesi.
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’ de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
(Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
6-Ticaret Sicili Gazetesi
7- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
-Teminat mektupları dışındaki teminatların Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarflarının içinde sunulması gerekmektedir. (Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş : IBAN NUMARASI: TR 96 0001 2001 54100006 0001 07 nolu hesabına )
-İsteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’ nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarının içine yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini koyarak ihale saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’ne teklif zarflarını teslim etmesi gerekmektedir.
İstekliler ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtası ile de gönderilebilir.
– Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Faks ile yapılacak müraacatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü 06100 Sıhhiye-Altındağ/ANKARA,E-posta: takip@hacettepe.edu.tr., Telefon: 0 (312) 305 1034 adresinden alınabilir.

Basın Yayın Kurumu