Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Aşçı alacak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere ve 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ek Madde 2/b fıkrası gereğince yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara belirtilen sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

Görev Pozisyonu İstihdam Edilecek Personel Sayısı Bütçesi
Destek Personeli (Aşçı) 2 SKSDB Özgelir-Maaş Bütçesi

ADAYLARDA GÖREV POZİSYONU GEREĞİ ARANAN KOŞULLAR
Destek Personeli (Aşçı) – 2

Ortaöğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Bölümlerinin Mutfak dalından mezun olmak.
2018 -KPSS/P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak. Bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ve bu süre içerisinde çalıştığı iş yerinden onaylı görev pozisyonunu gösterir yazı ile belgelemek.

ADAYLARDA ARANAN GENEL KOŞULLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin gerektirdiği şartları taşımak.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşınıma uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlikten muaf olmak veya tecilli olmak.
2018 -KPSS Sınav tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasında bulunan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” ibaresi gereğince ilan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son bir yıl içinde herhangi bir kurumda sözleşmeli personel olarak çalışmamış olmak.
01.01.1984 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak.
Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı ile özürü bulunmamak.

BAŞVURU ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adayların, bu ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (On beş) gün içinde, başvurularını HÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personel Bürosu / Sıhhiye Yerleşkesi Spor Salonu İçi Altındağ – ANKARA adresine mesai saatleri içerisinde (hafta içi 08.30 – 17.30 arasında) şahsen yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yolu ile yapacakları başvurular veya son başvuru tarihinden sonra yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru sırasında aşağıda listelenen evrakları eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının internet sayfasında (www.sksdb.hacettepe.edu.tr) yayımlanacak olan ve eksiksiz olarak doldurulması gereken “Başvuru Formu”
Diplomanın ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi.
Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi.
Bir (1) adet vesikalık fotoğraf.
Adayın başvurduğu pozisyonun gerektirdiği puan türünün yer aldığı 2018 KPSS sonuç belgesi.
Adayın başvurduğu görev pozisyonundaki deneyimini gösterir belgeler. (SGK Hizmet Dökümü ile işverenden alacağı belge)
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığını gösterir belgenin aslı ve bir adet fotokopisi.
İlana yönelik yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde www.sksdb.hacettepe.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylara başka herhangi bir iletişim kanalından başvuru sonuçları ile ilgili bildirim yapılmayacaktır.
Pozisyonlara yerleşen adayların göreve başlamaları için gerekli evraklar ile bu evrakların teslim edilme yeri ve zamanı www.sksdb.hacettepe.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da sahte evrak teslim ettiği tespit edilen adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Kurumumuzca kendilerine ödenmiş herhangi bir ücret olması durumunda bu ücret yasal faizi ile birlikte kendisinden tazmin edilecektir.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir