Fırat Kalkınma Ajansı 4 Uzman Personel ve 2 Destek Personel istihdam edecek

FIRAT KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Fırat Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 (Üç) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel alımı gerçekleştirecektir.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu Malatya ilinde görevlendirilecektir.)

Başvuru ve Sözlü Yarışma Sınavı Tarihleri

Sınav Şekli

Sözlü Yarışma Sınavı

İlan Tarihi

01 / 07 / 2020

Sınav Başvuru Tarih Ve Saatleri

Başlangıç: 21/ 07 / 2020 – 08:00

Bitiş : 10/ 08 / 2020 – 23:59

Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan

Adayların İlanı

17/ 08 / 2020

Sözlü Yarışma Sınavı Tarihi

Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak

kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Sınava Başvuru Yeri

Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi

üzerinden yapılacaktır.

Sınav Yeri

Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 Battalgazi/MALATYA Tel :

(422) 212 87 98 – 99 Faks: (422) 212 87 97

İlan ve Sözlü Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres

www.fka.gov.tr

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, Uzman Personel ve Destek Personeli pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;

 1. GENEL ŞARTLAR

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 4. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl süre ile ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak,
 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN PERSONEL
  2.1 Asgari Şartlar
 1. Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.) YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin 2. Fıkrasında kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.
 3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P4, P5, P6, P7 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

2.2 Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Seçiminde Tercih Nedenleri

 • Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak,
 • Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun, yönetmelik, tüzük taslakları hakkında görüş bildirebilecek, Ajans adına ihtarname ve ihbarname düzenleyebilecek, Adli ve idari yargı mercilerinden Ajansa yapılabilecek tebliğlere cevap verebilecek, Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Ajansı temsil edebilecek,
 • Kamu kesimi veya özel kesimde aktif bir şekilde avukatlık yapmış olduğunu belgelendirilebilecek şekilde fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,
 • Ajansın tüm faaliyetleri ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek konular hakkında Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirebilecek, Ajans menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında alabilecek,
 • Ajans adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak ve Ajans menfaatleri doğrultusunda yapabilecek,
 • Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma İhale Usul ve Esasları doğrultusunda satın alma ve ihale süreçleri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine vakıf olmak,
 • İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
 1. UZMAN PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

3.1 Asgari Şartlar

 1. Uzman personel pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların; istatistik, ekonometri, endüstri mühendisliği ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.) YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin 2. Fıkrasında kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.
 3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

ÖĞRENİM DALI

KPSS

YDS/E-YDS

Alınacak Uzman

Puan Türü

Taban Puanı

Taban Puanı

Sayısı

İstatistik, Ekonometri,

P12, P13

80

70

1

Endüstri Mühendisliği,

P1, P2, P3

80

70

1

Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi,

P1, P2, P3

80

70

1


 1. 3.2 Uzman Personel Seçiminde Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

 • Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma,
 • İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
 • Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak veya Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) veya Projects In Controlled Environment (PRINCE2) sertifikasına sahip olmak
 • Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,
 • Bölgesel yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı,
 • Kümelenme ve inovasyon konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat,
 • Teşvik sistemi, devlet destekleri ve uygulamaları,
 • Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası fonlar,
 • Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,
 • Turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri,
 • Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları.
 • Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
 • Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,
 • Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi sahibi olmak,
 • Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,
 • Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri,
 • Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda eğitim, deneyim ve bilgi/belge sahibi olmak,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
 • SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
 • NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
 • Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
 1. DESTEK PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

  4.1.Sekreter (1 Kişi)

 1. Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

4.1.1. Sekreter Seçiminde Tercih Nedenleri

 • Kamu kurumlarında en az 1 yıl Özel Kalem Müdürlüğü/Yönetici Sekreterliği deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek,
 • MS Office programlarını ve her türlü ofis donanımını çok iyi derecede kullanabilmek,
 • Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak, protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak,
 • Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,
 • İngilizce yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
 • “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

4.2 Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu (1 Kişi)

 1. Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

  4.2.1 Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu Seçiminde Tercih Nedenleri

 • Kamu kurumlarında en az 1 yıl Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu olarak çalışma deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek,
 • Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
 • Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak,
 • EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe sahip olmak,
 • Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak,
 • Sürücü ehliyetine (B sınıfı) sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 1. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR

 • Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.
 • Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
 • Her aday sadece ilandaki bir pozisyona başvuruda bulunabilir.
 • Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
 1. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 21 Temmuz 2020 tarihinden başlayarak 10 Ağustos 2020 tarihi saat 23:59′ a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

Belge

Uzman

Personel

Hukuk

Müşaviri

Destek

Personeli

1

Özgeçmiş ve Fotoğraf

2

Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli

sureti veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu çıktısı

3

KPSS Sonuç Belgesi

4

Uzman personel ve Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman Personel adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen

uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi

5

Adli Sicil Kaydı (Son 1 ay içerisinde alınmış)

6

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti

veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu çıktısı

7

T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi

8

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanına göre Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır.

Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 17/08/2020 tarihinden itibaren Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.fka.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

Personelin Unvanı

Alınacak

Personel Sayısı

Sözlü Sınava Çağrılacak

Aday Sayısı

Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman

Personel -(Hukuk)

1 kişi

5 kişi

Uzman Personel – (İstatistik, Ekonometri)

1 kişi

5 kişi

Uzman Personel – (Endüstri Mühendisi)

1 kişi

5 kişi

Uzman Personel – (Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi)

1 kişi

5 kişi

Destek Personeli – (Sekreter)

1 kişi

5 kişi

Destek Personeli – (Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu)

1 kişi

5 kişi

 1. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ:

Yarışma Sınavı; Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecek ve “T.C. Fırat Kalkınma Ajansı – Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 44100 Battalgazi/MALATYA” adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı; hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman personel, uzman personel ve destek personeli alımı için “sözlü” olarak yapılacaktır. Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgiler, 17/08/2020 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.fka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajansın www.fka.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel sayısının 5 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir.

Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü,görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, gibi niteliklere sahip olup olmadığını ve tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

 1. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

Yarışma sınavı; Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

 1. YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları; sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben kazanan adayların isim listesi Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

 1. GÖREVLENDİRME

Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde

bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

 1. PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

 1. ÜCRETLENDİRME

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/C Fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair ilgili meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile 6772 Sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenir.

Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, öncelikle Fırat Kalkınma Ajansı, 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187′ nci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27/06/1989 Tarih ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/05/2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here