Ekonomik ömrünü doldurmuş muhtelif araçlar satılacaktır

DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

 

DİYARBAKIR VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N D I R

  1. Mülkiyeti Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait olup, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 13.Maddesine göre Taşıt Muayene ve Kontrol Raporlarında ekonomik ömürlerini doldurduğu belirtilen araçların ayrı ayrı satışı işleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. (Araçların özellikleri ile Muhammen Bedel, Geçici Teminat ve Ek Teminat Miktarları, KDV Oranları, ve İhale Saatleri aşağıda belirtilmiştir.)

  1. Bu işlere ait ihaleler 18 / 08 / 2020 Salı günü Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/AYenişehir Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  1. İhaleye iştirak edecek taliplilerden (Her iş için ayrı ayrı)

Gerçek Kişilerden;

a) Onaylı TC. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (İdare veya Noter Onaylı)
b) Adres beyannamesi,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Geçici teminat ve ek teminat miktarlarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu, (Geçici ve ek teminatlar Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıfbank Merkez Şubesi nezdindeki TR 45 0001 5001 5800 7302 0948 21 iban nolu hesabına, işin adı, TC No veya vergi numarası da belirtilecek şekilde yatırılacaktır.)
f) Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 200,00.-TL.)
g) Satın alınmak istenen aracın ihale öncesi bizzat görülerek, ihaleye katılındığını beyan eden dilekçe,
h) İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.) istenecektir.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce idare tarafından “ aslı idarece görülmüştür “ şeklinde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Tüzel Kişilerden;

a) Siciline kayıtlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odasından son bir yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli sureti,
b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı.
e) Geçici teminat ve ek teminat miktarlarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu, (Geçici ve ek teminatlar Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıfbank Merkez Şubesi nezdindeki TR 45 0001 5001 5800 7302 0948 21 iban nolu hesabına, işin adı, TC No veya vergi numarası da belirtilecek şekilde yatırılacaktır.)
f) Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 200,00.-TL.)
g) Satın alınmak istenen aracın ihale öncesi bizzat görülerek, ihaleye katılındığını beyan eden dilekçe,
h) İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.) istenecektir.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce idare tarafından “ aslı idarece görülmüştür “şeklinde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9.Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

  1. İhale yoluyla satılacak araçlar mesai günleri içinde Başkanlığımız Hizmet Binasının yanında yer alan Misafir Otoparkında görülebilir .

  2. Bu ihalelere ait şartname mesai saatleri içerisinde Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/AYenişehir Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 2.Katındaki İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur.)

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARA İLİŞKİN BİLGİLER

S. No:

Plakası

Model ve Markası

Muhammen Bedeli (KDV Hariç)

Geçici Teminat Miktarı

Ek Teminat Miktarı

KDV Oranı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

21 EB 273

2002 Model Renault Clio Otomobil

4.416,00.-TL.

135,00.-TL.

3.000,00.-TL.

% 1

18/08/2020

10.00

2

21 AC 541

1999 Model Fargo Kamyonet

3.000,00.-TL.

90,00.-TL.

3.000,00.-TL.

% 18

18/08/2020

Takiben

3

21 AP 773

1996 Model Fargo Kamyonet

3.000,00.-TL.

90,00.-TL.

3.000,00.-TL.

% 18

18/08/2020

Takiben

4

21 AP 774

1996 Model Fargo Kamyonet

3.000,00.-TL.

90,00.-TL.

3.000,00.-TL.

% 18

18/08/2020

Takiben

5

21 AH 043

2001 Model Iveco Kamyonet

3.000,00.-TL.

90,00.-TL.

3.000,00.-TL.

% 18

18/08/2020

Takiben

6

21 AC 554

1998 Model Iveco Kamyonet

3.000,00.-TL.

90,00.-TL.

3.000,00.-TL.

% 18

18/08/2020

Takiben

7

21 AU 555

2000 Model Renault Laguna Otomobil

9.833,00.-TL.

295,00.-TL.

3.000,00.-TL.

% 1

18/08/2020

Takiben

8

21 ED 829

2001 Model Nissan Skystar Pick-Up

7.583,00.-TL.

230,00.-TL.

3.000,00.-TL.

% 18

18/08/2020

Takiben

9

21 EA 604

2001 Model Toyota Pick-Up

6.750,00.-TL.

205,00.-TL.

3.000,00.-TL.

% 18

18/08/2020

Takiben

10

21 EA 600

2001 Model Toyota Pick-Up

6.750,00.-TL.

205,00.-TL.

3.000,00.-TL.

% 18

18/08/2020

Takiben

İLAN OLUNUR.

İCRA İLANLARINI FACEBOOK’TAN TAKİP EDİN.

 

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here