Edirne Keşan’da 892 m² kuru tarım arazisi SGK’ dan satılıktır

0
5
EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

icra ve ihale ilanları

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO :2009/31
TAPU KAYDI: Edirne ili Keşan İlçesi, Siğilli Köyü, 138 ada 36 parsel(toplulaştırmadan önce 794 parsel) parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz.
İMAR DURUMU ve ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz Siğilli Köyünün 1,2 km batısında konumlu olup 892,93 m2 dir. Taşınmaza ulaşım Keşan/Enez karayolu kullanılarak sağlanır. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında tarımsal niteliği birinci öncelikli korunacak alanda kalmaktadır. Taşınmaz geometrik açıdan dikdörtgen formdadır. 20 metre cephe uzunluğuna, 44 metre derinliğe sahiptir Güneydoğu yönünden 20 metre ana yola cephesi bulunmaktadır.. Topoğrafik olarak düz bir yapı olup, kuru tarıma müsaittir. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ: 23.000,00.- TL.( yirmiüçbintürklirası)
SATIŞ ŞARTLARI:
1-Birinci açık artırma 13.11.2019 günü saat 11:00-11:05, İkinci açık artırma 20.11.2019 günü saat 11:00-11:05 de SGK Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2.Kat Toplantı Salonu Talatpaşa asfaltı Defterdar cami yanı No:117 Ayşekadın 22100 EDİRNE adresinde yapılacaktır.
2- Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur.Artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 i, takip masrafları ve kurum alacağına rüçhanı olan alacakların toplam tutarını geçmesi lazımdır. Bu bedel bulunmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık artırmada rayiç bedelin %40’ı, takip masrafları ve kurum alacağına rüçhanı olan alacakların toplam tutarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırmada 6183 Sayılı Kanunun 94.Maddesi uygulanacaktır.(İlk artırmaya girip teminat yatırıp %40 ın üzerinde teklif verilmezse veya ilk artırmaya katılım olmaz ise ikinci artırma tekrar %75 ten açılacaktır. )
3- Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Artırmaya iştırak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin % 7,5’ olan 1.725,00.-TL teminat tutarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici teminat-Saymanlık Edirne Muhasebe birimi seçtilerek şahıs ise T.C, Şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirtilerek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.
4- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebi üzerine azami 10 güne kadar süre verilebilir. Tapu alım-satım harcı ve masrafları, resmi ihale pulu, tellaliye resmi, damga vergisi, kdv, tahliye ve gayrimenkul teslim masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
5-Satışa iştirak edecek katılımcılar yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilecek kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
6-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse hemen veya verilen süre içinde bedelin tamamını ödemezse ihale feshedilir ve gayrimenkul 7 günlük müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. İlanla tebliğ ile yetinilir ve en çok artırana ihale olunur. İkinci artırma sonucunda; malın birinci ihaleye göre daha düşük bedelle ihale edilmesi halinde birinci artırmada gayrimenkul ihale edilen alıcı iki ihale arasındaki fark ile diğer zararlar ve %5 faizi ile tahsil olunur. İhale farkı ve faizi başka bir hükme hacet olmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Kanuna istinaden Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
7-Kurumumuz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
8-Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esastır.
9- Satışa iştirak edecekler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ niteliği taşımaktadır. Başkaca lüzumlu izahat Müdürlüğümüz 2009/31 nolu satış dosyasından öğrenilebilir.

Basın Yayın Kurumu