Biyomedikal metroloji ve validasyon hizmet alımı yapılacaktır

0
3
MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

icra ve ihale ilanları

BİYOMEDİKAL METROLOJİ VE VALİDASYON HİZMETİ ALIMI
MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİYOMEDİKAL METROLOJİ VE VALİDASYON HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/264630

1-İdarenin

a) Adresi : ORHANIYE MAH. ISMET ÇATAK CAD. NO:22 48000 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141105 – 2522143685
c) Elektronik Posta Adresi : ism48.mali@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM GENEL METROLOJİ VE ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTLERİ HİZMET ALIMI 1 KALEM, 2. KISIM GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI METROLOJİ TESTLERİ HİZMET ALIMI 9 KALEM, 3. KISIM TEMİZ ALAN VALİDASYON HİZMET ALIMI 8 KALEMDEN OLUŞMAKTADIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bodrum Devlet Hastanesi, Dalaman Devlet Hastanesi, Datça Devlet Hastanesi, Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Fethiye Devlet Hastanesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi, Marmaris Devlet Hastanesi, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi, Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortaca Devlet Hastanesi, Yatağan Devlet Hastanesi ile Müdürlüğümüze bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri ve Muğla Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetleri Birimi -Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. No:22 Menteşe MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 04.07.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
-Teklif sunan firmalar; en az ” TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ve/veya TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” belgesine sahip olmalıdır. – İkinci Kısım için Radyoloji cihazlar ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/26 Sayılı Genelgesi ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili cihaz için test, kontrol ve kalibrasyon zorunluluğu hale tarihi itibariyle olması halinde yetkilendirme belgesi, ihale tarihi itibariyle yetkilendirme başlatılmadığı durumda ise TS EN ISO / IEC 17020 ” Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları için Genel Kriterler” ihale dosyasında sunulacaktır. -Teklif sunan firmalar; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında metroloji faaliyetlerini uygulayacak olan firma personellerinin ilgili uzman eğitim sertifikası TİTCK tarafından belirlenmiş olan yetkili eğitim kurumundan alınmış eğitim belgeleri, eğitimler alınmış ancak imza aşamasında ise ilgili yetkili eğitim kuruluşun eğitimde başarılı olduğuna dair vereceği resmi yazıyı teklif ekinde sunulmalıdır. -Teklif sunan firmalar;Teknik Şartnamede belirtilen hususlara dair ” Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” ni Teklif dosyasında sunmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde Biyomedikal ve/veya Tanısal Radyolojik cihazlara yapılmış olan deney ve/veya Muayene ve/veya Kalibrasyon ve/veya Kalite Kontrol Testi Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetleri Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın Yayın Kurumu