AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI

AB Uzman Yardımcılığı Sınavı 2020

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 8. Derecede boş bulunan 9 (dokuz) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 03- 04 Mart 2020 tarihlerinde sözlü sınavla personel alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ
Başvurular, 06 Ocak 2020 tarihinde başlayıp 31 Ocak 2020 tarihinde saat 18.00’de sona
erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları
taşımak,

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden; sağlık bilimleri fakültesinden, ebelik ve hemşirelik lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2020) itibarıyla 35
yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P
34 – P35 – P36” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

5- Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan
almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
(Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin
“Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen
sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.)

6- Sağlık durumu yurtiçi ve yurt dışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1-) Aşağıdaki belgeler son başvuru tarihinde mesai bitimine kadar “Sağlık Bakanlığı Genel
Evrak Birimi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 9 Bilkent/ANKARA” adresinde olacak şekilde
kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Evrakını elden teslim
etmek isteyenler bizzat kendileri veya noter vekâleti verdikleri kişiler aracılığıyla teslim
edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kargo şirketi veya APS ile gönderilen
ya da elden teslim edilen belgelerin Bakanlık Genel Evrak Birimine vaktinde ulaşmaması
halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.)
a) Bakanlığımızın https://disab.saglik.gov.tr/ adresli internet sitesinden temin edilerek
doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu.
b) Üç adet vesikalık fotoğraf.
c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer
yükseköğretim kurumunca onaylı fotokopisi veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama
kodlu mezuniyet çıktısı.
ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (üzerinde ÖSYM sınav sonuç doğrulama
kodu yer alacak şekilde.)
d) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin
aslı veya onaylı örneği.
e) Özgeçmiş.
f) Sınav başvuru tarihi içerisinde alınmış Adli Sicil kaydını gösterir belge (E-devletten
alınabilir),

2-)Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü
dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.
3-) Yukarıda istenilen belgelerin, aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri
Bakanlığımızca tasdik edilecektir.
SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ
Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre
atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer
adaylar da sınava çağrılacaktır. Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu; ilanda
belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız
internet sitesinde (https://disab.saglik.gov.tr/) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
SINAV TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ
a) Sınav Tarihi: 03-04 Mart 2020
b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi 6001. Sokak
No:9 Bilkent / Ankara. Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında
Bakanlığımız internet adresinde (https://disab.saglik.gov.tr/) açıklama yapılacaktır. Adayların,
sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında
fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları
gerekmektedir. Fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
c) Sınav Şekli: Giriş sınavı yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Giriş sınavına, sınava
giriş koşullarını taşıyan adaylardan başvurdukları puan türünden en yüksek puana sahip olandan
başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı, yani ilk 36 (otuz altı) aday
ile otuz altıncı sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar çağrılacaktır.

c) Sınav Konuları :
 Genel Kültür ve Genel Yetenek
 İngilizce Bilgisi
3
 Bakanlığın Görev Alanına Giren Konular (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3359
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı Onikinci Bölüm))
 Temel Hukuk Bilgisi
 Uluslararası İlişkiler
 Avrupa Birliği (tarihçe, kurumsal yapı, AB politikaları, müzakere süreci, TürkiyeAvrupa Birliği İlişkileri vs.)
 Avrupa Birliği Sağlık Politikası

SINAV DEĞERLENDİRME

Giriş Sınavı Kurulu Üyeleri; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, yabancı dil bilgisi, bir konuyu
kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve
genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi niteliklere sahip olup olmadığını
da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü
sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı
kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış
olmak bu sıralamaya girmeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi (7) gün hafta içi (09:00-18.00) mesai
saatleri arasında itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile ilgili Sınav Kuruluna
yazılı olarak, sınav sonuçları için itiraz edebilirler. İtirazlar yedi (7) gün içinde Giriş Sınav
Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı
listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav
Kurulunca verilen kararlar kesindir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, atama yapılacak kadro sayısının yarısını
geçmemek üzere Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda yedek olmak üzere açıklanır.
Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde adayın başvurduğu KPSS puanı yüksek olan
aday sıralamada üstte yer alır.

Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi,
https://disab.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir